ReadyPlanet.com
dot
dot
MC Syllabus Consulting is a trusted advisory team of professionals
dot
bulletที่ปรึกษา เอ็ม ซี ซิลลาบัส
bulletประสบการณ์การให้คำปรึกษา
bulletการประเมินศักยภาพทางธุรกิจ
dot
โลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม
dot
bulletแผนปฏิบัติการ
bulletโลจิสติกส์อาหาร
bulletโลจิสติกส์ปิโตรเคมี
bulletโลจิสติกส์เซรามิก
bulletโลจิสติกส์ เหมืองแร่
bulletโลจิสติกส์ชิ้นส่วนยานยนต์
bulletโลจิสติกส์เครื่องใช้ไฟฟ้า
bulletโลจิสติกส์สิ่งทอ
bulletโลจิสติกส์คลัสเตอร์
dot
สารเคมีอันตราย
dot
bulletการจัดการสารเคมีอันตราย
bulletการจำแนกสารเคมีอันตราย
bulletการขนส่งสินค้าอันตราย
bulletตัวอย่างอุบัติเหตุจากสารเคมี
dot
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
dot
bulletระบบการนำกลับมาใช้ใหม่
bulletระบบการใช้รถเที่ยวกลับ (BACKHAUL)
dot
การพัฒนาบุคลากร
dot
bulletการพัฒนาบุคลากร
bulletสัมมนาเชิงปฏิบัติการโลจิสติกส์
dot
ข่าวกิจกรรม
dot


MCS บรรยาย “หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการขนสง่สินค้าอันตรายทางบก” article

บริษัท เอ็ม ซี ซิลลาบัส จำกัด ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย (HASLA) จัดฝึกอบรมให้ผู้ประกอบการในธุรกิจวัตถุอันตรายและธุรกิจประกันภัย ณ โรงแรม Swissotel LE CONCORDE ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เรื่อง

  • หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงในการขนส่งสินค้าอันตรายทางบก

คุณมงคล พันธุมโกมล อุปนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตรายและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม ซื ซิลลาบัส จำกัด ได้บรรยายหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการขนส่งวัตถุอันตราย 7 หมวดได้แก่

 

  1. ประเภทและความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายที่ขนส่ง
  2. ข้อมูลเฉพาะของภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย
  3. ปริมาณการขนส่ง
  4. ระยะทาง ความเสี่ยงบนเส้นทางการขนส่ง
  5. คุณสมบัติของผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถ
  6. ประวัติด้านการจัดการความปลอดภัยการขนส่งวัตถุอันตราย
  7. ความพร้อมด้านการกู้ภัยเหตุฉุกเฉิน

 

ซึ่งนำไปสู่การจัดระดับความเสี่ยงผู้เอาประกันโดยระบบการให้คะแนนแต่ละหมวด และการคำนวณหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

หลังจากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มจัดทำ Workshop – การทดลองประเมินความเสี่ยงภัย โดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการตามหมวดของวัตถุอันตรายที่มีการขนส่งมากได้แก่ กลุ่มก๊าซอุตสาหกรรม กลุ่มของเหลวไวไฟ กลุ่มสารกัดกร่อน กลุ่มกากของเสียอันตราย และกลุ่มวัตถุอันตรายอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งธุรกิจการขนสง่สินค้าอันตรายและธุรกิจประกันภัยได้มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการดำเนินการด้านการประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุการขนส่งสินค้าอันตรายทางบก
สารเคมีอันตราย

ฝึกอบรมการพิจารณาวัตถุอันตราย article
อบรมเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม article
ยุทธศาสตร์การจัดการด้านการขนส่งสินค้าอันตรายของไทย
สัมมนาสมาคมประกันวินาศภัย
สัมมนาการจัดการความเสี่ยงสารเคมีอันตราย article
คู่มือฟอร์มาลดีไฮด์
คู่มือกรดซัลฟิวริก
คู่มือแอมโมเนีย article
คู่มือการจัดการสารเคมีอันตรายสูง article
สินค้าอันตรายและวัตถุอันตราย
คู่มือการขนส่งวัตถุอันตราย
อบรมเรื่องการจัดการสารเคมีอันตรายสูง articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.