ReadyPlanet.com
dot
dot
โครงการภาครัฐ
dot
dot
กระทรวงอุตสาหกรรม
dot
bulletโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม
bulletโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
bulletโครงการศึกษาเพื่อวางแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดโซ่อุปทาน
bulletโครงการนำร่องการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์เชิงลึก กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก
bulletโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมพื้นฐาน
bulletโครงการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
bulletโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development)
dot
โครงการภาคเอกชน
dot
bulletโครงการนำยางรถยนต์กลับมาใช้ใหม่
bulletโครงระบบการใช้รถเที่ยวกลับ (BACKHAUL)
dot
ข่าวกิจกรรม
dot


MCS บรรยาย “หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการขนสง่สินค้าอันตรายทางบก” article

บริษัท เอ็ม ซี ซิลลาบัส จำกัด ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตราย (HASLA) จัดฝึกอบรมให้ผู้ประกอบการในธุรกิจวัตถุอันตรายและธุรกิจประกันภัย ณ โรงแรม Swissotel LE CONCORDE ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เรื่อง

  • หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงในการขนส่งสินค้าอันตรายทางบก

คุณมงคล พันธุมโกมล อุปนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตรายและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม ซื ซิลลาบัส จำกัด ได้บรรยายหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการขนส่งวัตถุอันตราย 7 หมวดได้แก่

 

  1. ประเภทและความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายที่ขนส่ง
  2. ข้อมูลเฉพาะของภาชนะบรรจุวัตถุอันตราย
  3. ปริมาณการขนส่ง
  4. ระยะทาง ความเสี่ยงบนเส้นทางการขนส่ง
  5. คุณสมบัติของผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถ
  6. ประวัติด้านการจัดการความปลอดภัยการขนส่งวัตถุอันตราย
  7. ความพร้อมด้านการกู้ภัยเหตุฉุกเฉิน

 

ซึ่งนำไปสู่การจัดระดับความเสี่ยงผู้เอาประกันโดยระบบการให้คะแนนแต่ละหมวด และการคำนวณหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

หลังจากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มจัดทำ Workshop – การทดลองประเมินความเสี่ยงภัย โดยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการตามหมวดของวัตถุอันตรายที่มีการขนส่งมากได้แก่ กลุ่มก๊าซอุตสาหกรรม กลุ่มของเหลวไวไฟ กลุ่มสารกัดกร่อน กลุ่มกากของเสียอันตราย และกลุ่มวัตถุอันตรายอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการทั้งธุรกิจการขนสง่สินค้าอันตรายและธุรกิจประกันภัยได้มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการดำเนินการด้านการประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุการขนส่งสินค้าอันตรายทางบก
สารเคมีอันตราย

ฝึกอบรมการพิจารณาวัตถุอันตราย article
อบรมเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม article
ยุทธศาสตร์การจัดการด้านการขนส่งสินค้าอันตรายของไทย
สัมมนาสมาคมประกันวินาศภัย
สัมมนาการจัดการความเสี่ยงสารเคมีอันตราย article
คู่มือฟอร์มาลดีไฮด์
คู่มือกรดซัลฟิวริก
คู่มือแอมโมเนีย article
คู่มือการจัดการสารเคมีอันตรายสูง article
สินค้าอันตรายและวัตถุอันตราย
คู่มือการขนส่งวัตถุอันตราย
อบรมเรื่องการจัดการสารเคมีอันตรายสูง articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.